Presentació

La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics (SCEL), fundada a Barcelona el 30 de juny de 1969 i adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, té per finalitat l’estudi i la publicació de la documentació relativa a la història dels usos litúrgics a Catalunya i els territoris de les antigues províncies eclesiàstiques de Narbona i Tarragona.

Feia molts anys que una colla de realitats anava demostrant l’interès català per la litúrgia i el seu estudi. Endemés, Catalunya i els països emparentats amb la cultura catalana, disposen de fonts abundants i importants per al coneixement de la història del culte, i la litúrgia, al llarg dels segles, no ha deixat de manifestar al nostre país, com tants altres aspectes de la cultura catalana, unes formes ben particulars i autòctones. A tot això cal afegir l’existència de prou estudiosos catalans o forasters interessats en el tema i autors de nombroses investigacions i publicacions que hi són compreses. Heus aquí, doncs, les causes que determinaren la creació de la SCEL.