Estatuts

Aquests Estatuts van ser aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics el 23 d’abril de 1991; van ser ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

Article 1
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 a 65 del Reglament de Règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els estatuts de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics.

Article 2
La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Històrico-arqueològica, que té per finalitat l’estudi i la publicació de la documentació relativa a la història dels usos litúrgics i paralitúrgics a Catalunya, així com en els territoris que formaren part de la Corona de Catalunya-Aragó i que es regia pels Estatuts i el Règim interior aprovats el maig de 1970, es regeix ara per aquests nous Estatuts i Reglament de Règim interior i pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de Règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

Article 3
El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4
La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions d’aquesta norma, general han de ser aprovades per la Junta de Govern.

Article 5
Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea general i la Junta Directiva.

Article 6
L’assemblea general constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixin. En les reunions ordinàries normalment un dels socis exposa un tema prèviament assenyalat i discutit després de l’exposició, i els altres assistents comuniquen les seves activitats relacionades amb la finalitat que es proposa la Societat. És funció de l’Assemblea, convocada normalment dues vegades l’any, discutir els assumptes de tràmit i procedir a les eleccions reglamentàries.

Article 7
La Junta Directiva estarà formada per un President, un Secretari, un Tresorer i tres vocals. Un dels membres de la Junta Directiva designat per aquesta, assumirà les funcions de vicepresident en el cas d’una absència considerable de Catalunya del President o de qualsevol altra impediment per part d’aquest.

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea.

Els càrrecs de President i de Vocal són biennals i són elegits per majoria relativa en reunió plenària. Aquests càrrecs són reelegibles. El càrrec de Secretari és per a temps indefinit.

A part de les seves funcions específiques, el President assisteix amb veu i vot a les reunions de la Secció Històrico-Arqueològica i als Plens de l’Institut d’Estudis Catalans, d’acord amb els Estatuts i Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans. El president és membre de la Comissió de Societats Filials. El President té l’obligació d’Informar, d’acord amb el Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans, a la Secció Histórico-Arqueològica de les activitats i funcionament de la Societat. A part de les seves funcions específiques, el Secretari té l’obligació de notificar al Consell permanent de l’Institut d’Estudis Catalans el programa de les activitats de la Societat i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les Juntes Directives. En acabar cada curs, i per mediació de la Secció Històrico-Arqueològica, trametrà al Secretari General de l’Institut d’Estudis Catalans la memòria anual.

Article 8
Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la Secció Històrico-Arqueològica i ratificat pel Ple, actuarà com a Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop de la Junta Directiva, i serà el responsable davant de l’Institut d’Estudis Catalans de les publicacions o actes públics de la Societat.

El Delegat serà convocat a les reunions de la Junta Directiva i actuarà com a nexe entre l’Institut i la Societat.

Article 9
La Societat disposarà d’un comitè de publicacions.

Article 10
És condició essencial i indispensable per a ésser membre de la Societat haver publicat treballs científics sobre el camp d’investigació assenyalat en l’article 2.

Per ésser membre de la Societat cal que el candidat sigui presentat per tres membres existents. És necessari que la presentació vagi acompanyada del currículum científic de l’individu, en què constin els treballs publicats sobre la matèria en qüestió, i de l’aval firmat pels tres membres susdits. La presentació serà sotmesa a la consideració dels membres de la Societat reunits en assemblea i no tindrà el seu resultat definitiu fins que no hagi passat la prova d’una votació secreta en una de les sessions plenàries de la societat. Per ésser positiu, el resultat demana una majoria absoluta de sufragis.

Un soci resident a Catalunya que durant anys i d’una manera constant hagi deixat de prendre part a les sessions plenàries i a les activitats de la Societat pot ésser considerat com a definitivament desvinculat de la Societat.

Article 11
La Societat podrà organitzar els grups de treball, seccions i comissions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius.

Article 12
Constitueixen recursos de la Societat:

a) Recursos ordinaris : l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

b) Recursos extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Societat.

Article 13
Un Reglament interior, aprovat en Assemblea General, regularà el funcionament de la Societat en allò que no estigui previst en els presents Estatuts.

Article 14
La dissolució de la Societat serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de la majoria absoluta dels membres. L’acord serà pres en Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte mentre dues terceres parts més un dels membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció Històrico-Arqueològica, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans i aprovat pel Ple de l’Institut per majoria absoluta.

Article 15
Aquests Estatuts seran reformables en Assemblea General dels socis convocada a aquest efecte; perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que compti amb el vot favorable de la majoria absoluta de la Societat i que sigui aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 16
En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de Ia Societat passarà a integrar-se a l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 17
Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Reglament de règim  interior de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics

A l’article 7. Si el President, per qualsevol causa, quedés impedit per exercir el seu càrrec, el vocal més antic farà accidentalment de President fins a la pròxima reunió plenària. El President farà els nomenaments provisionals necessaris per omplir les altres vacants eventuals que es produïssin en el Consell Directiu. N.B. Les altres clàusules del Reglament interior de la SCEL vigent fins ara han passat a integrar els articles dels nous Estatuts